Tin tức KIDSEnglish

So sánh các gói KIDSEnglish bản Basic và bản Pro

Đăng trong Tin tức

Điểm khác nhau giữa các gói KIDSEnglish bản Basic và bản Pro là gì? Bài viết này sẽ giúp thầy cô và phụ huynh phân biệt rõ sự khác biệt giữa các tính năng của hai gói này, từ đó có sự lựa chọn cho phù hợp. 

Dành cho đối tượng học sinh theo học tại trường và trung tâm:

 

Dành cho đối tượng học sinh tự do: